pkp-informatyka

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pkp-informatyka.nowybip.pl

PKP Informatyka spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP PKP Informatyka spółka z o.o. - https://pkp-informatyka.nowybip.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Tytuły podstron są zapisane w znacznikach h3 zamiast h1.
  • Schemat organizacyjny Spółki jest dostępny jedynie w formie graficznej, nie tekstowej.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Wynika to ze specyfiki narzędzi użytych do utworzenia strony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-06.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kwiatkowska, marketing@it-pkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 600 871 658. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: Adres siedziby PKP Informatyka spółka z o.o. to Al. Jerozolimskie 142A, Warszawa (budynek West Station I, znajdujący się bliżej Dworca Kolejowego Warszawa Zachodnia). Dotarcie do siedziby PKP Informatyka z najbliższych przystanków komunikacji zbiorowej nie stwarza utrudnień, w tym również dla osób z ograniczoną mobilnością. Wskazówki dojazdu: •Przystanek autobusowy: Dworzec Zachodni 01, Dworzec Zachodni 02 •Stacja kolejowa: Warszawa Zachodnia Parking oraz miejsca postojowe: Parking zewnętrzny West Station I zlokalizowany jest wokół budynku i posiada trzy wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku: Do budynku, w którym znajduje się siedziba Spółki, prowadzą dwa wejścia, oba na poziomie gruntu. Oba wejścia posiadają tablicę informacyjną. Od strony Dworca Kolejowego Warszawa Zachodnia wejście wyposażone jest w drzwi obrotowe. Zapewniono możliwość ich ominięcia i wejścia przez tzw. drzwi awaryjne znajdujące się po prawej stronie. Wejście po przeciwnej stronie budynku to drzwi automatycznie rozsuwane, dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, w tym na wózkach inwalidzkich. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Przestrzeń budynku: Przestrzeń budynku, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia wolną od przeszkód trasę przemieszczania się. Recepcja: Recepcja budynku zlokalizowana jest na parterze, w pobliżu wejść do budynku. Lada recepcji obniżona jest do wysokości 80 cm. Windy: Hole windowe dostępne są z tego samego poziomu, po przekroczeniu bramek. Istnieje specjalna bramka dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość kabin windowych wynosi ok. 145 cm, a drzwi windy ok. 99 cm. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość połączenia się z ochroną budynku za pomocą interkomu. Internet: Na terenie budynku dostępna jest sieć Wi-Fi. Obsługa gości niesłyszących i niedosłyszących: W budynku brak pętli indukcyjnej. W obiekcie nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Biuro PKP Informatyka Na 5 piętrze, na którym znajduje się recepcja oraz biuro PKP Informatyka nie ma schodków oraz progów utrudniających poruszanie się. Na piętrze jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji biurowca osobiście.

Podmiot udostępniający informacje: pkp-informatyka Data stworzenia : 2022-07-11 14:13 Autor : pkp-informatyka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-07-11 14:13 Osoba udostępniająca na stronie : pkp-informatyka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-07-11 14:28 Osoba modyfikująca : pkp-informatyka@nowybip.pl